Brandskyddskontroll


Enligt Lag om skydd om olyckor skall alla eldstäder med rökkanaler samt imkanaler i större kök brandskyddskontrolleras efter de tidsintervaller som är fastställda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningen.

Syftet med denna obligatoriska kontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand då ungefär hälften av alla bränder i småhus är eldstadsrelaterade.

En brandskyddskontroll får enbart utföras av en skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör.

Brandkåren Attundas förbundsdirektion som fastställer taxa för brandskyddskontroll och sotning samt tidsfrister för sotning. Se aktuella taxor under fliken privatperson-sotning på brandkåren Attundas hemsida: www.brandkaren-attunda.se

Fristerna för brandskyddskontroll är följande:
2 år

-Imkanaler i restaurangkök och större kök.

3 år

-Panncentraler samt vedpannor för enskilda hushåll, lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning i det rum där eldstaden är belägen.

6 år
- Värmepannor i enskilda hushåll.
- Lokaleldstäder.