Sotning


Vi utför sotning  av samtliga eldstäder med tillhörande rökkanaler. Sotningen utförs på uppdrag av kommunalförbundet Brandkåren Attunda och ligger förankrat i LSO-Lagen om Skydd  om olyckor som trädde i kraft år 2004.

Hur ofta skall det sotas?
Detta bestäms av olika frister mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
- Sotbildning
- Bränsle
- Typ av anläggning
- Energibehov i förhållande till klimatförhållanden
- Bebyggelsestruktur

Brandkåren Attundas förbundsdirektion fastställer taxa för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning. Se aktuella taxor under fliken privatperson-sotning på brandkåren Attundas hemsida: www.brandkaren-attunda.se

Värme- varmvatten, varmluftspannor och ångpannor:
Där pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall där eldning sker med fasta bränslen, skall sotning göras enligt följande:
3-5 ggr/år

- Konventionella pannor, vedspis i restaurangkök.
2-3 ggr/år

- Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammare eller motsvarande kontstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

1-2ggr/år
- Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt kontstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Där eldning sker med flytande bränsle (olja) skall sotning ske enligt följande:
3-5 ggr/år

- Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr/år

- Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kw.
- Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst  60 kw.
- Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar.

Där eldning sker  i större omfattning än för  enskilt hushållsbehov skall sotning göras enligt följande:
6 ggr/år

- Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja  eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 ggr/år
- Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja , eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
- Där eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.
- Lokaleldstäder.
- Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 ggr/3 år

- Eldstäder som inte utgör den primära uppvärmningen av det utrymme där eldstaden är uppställd  eller för matlagning.
- Eldstaden är finns i ett fritidshus.